ผู้บริหาร/บุคลลากร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสังสงยาง ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด